ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ЕКОЛОГИЯ

Дейността на Хидроеко ПИМ ООД – добив на инертни материали се извършва върху част от местност, която в миналото е била известна като блатото Тунесвет.

След корекцията на коритата на реките Лесновска и Кремиковска зоната реално се осушава, но на нейно място се изграждат Рибарници Челопечене. Те са представлявали изкуствено създадено интензивно рибовъдно стопанство захранвано с вода от няколко места.

Поради наличието на водни басейни с обща площ от около 600 дка и голямо количество риба, рибарниците привличат водолюбиви и водоплаващи пти- ци.След1989 г.водоснабдителната мрежа постепенно се унищожава.Липсата на почистващи мероприятия в рибовъдните басейни довежда до тяхното изплитняване и осушаване.Тези неблагоприятни фактори довеждат до намаляване на орнитологичния потенциал на зоната.

През изминалите години Хидроеко ПИМ ООД успява да докаже, че в настоящите икономически условия, дейноста на фирмата е единствения начин за създаване на самоподдържаща се влажна зона. Методът на добив на инертните материали е екологосъобразен, без водопонижение и съоръженията фунционират посредством електроенергия сравнително безшумно. При процесът на изземване на земните маси   се оформят водни площи с плитководни зони за гнездене на водолюбиви видове.

Фирмата провежда ежегоден хидробиологичен мониторинг. Той се извършва от специалисти на ЦЛОЕ БАН и лицензирани лаборатории. Резултатите се оформят в доклади.

В зоната са регистрирани и записани:

  • 43 водолюбиви растения

  • 26 вида водни кончета

  • 9 вида риби

  • 10 вида земноводни и влечуги

  • 160 вида птици, 30 са включени в Червената книгана България и са определени, като предмет и цели на опазване на зоната (малък воден бик; голяма бяла чапла; малка бяла чапла; сива, гривеста и ръждиви чапли; малък и голям гмурец; сива патитица, кафявоглава потапница и т.н.)

  • 6 вида прилепи

Хидроеко ПИМ ООД е предоставила на местни земеделски производители на пчелен мед и продукти площ, върху която в настоящия момент е разположен пчелин със сто кошера.

 Дейността на фирмата показва съвместяване на промишленост и екология.

Изграждането на  водни басейни с плитководни зони около тях  е съществена предпоставка, за създаване на нови подходящи местообитания на вoдолюбиви и водоплаващи видове, тъй като водата е основен фактор за живот.

КОНТАКТИ
Адрес кариера

Хидроеко ПИМ ООД
1853, гр. София, кв. Челопечене
местност „Завоя”
тел. управител: +359 88 486 21 10
тел. експедиция: +359 88 843 38 21
тел. екология +359 88 244 63 99

Адрес офис

Хидроеко ПИМ ООД
1784, гр. София, ул. Михаил Тенев №12
БЦ Евротур, ет.4, офис 15
тел. офис: +395 88 948 98 49
e-mail: office@hydroecopim.com