КРАТКА ИСТОРИЯ НА ХИДРОЕКО ПИМ

 • 2002 г. – създаване и регистрация на фирма Хидроеко ПИМ ООД с основен предмет на дейност добив, преработка и търговия с инертни материали, инженерингова дейност, екология.

 • 2002 – 2003 г. - фирмата активно търси подходящ терен за добив на инертни материали. Задействана е процедура от МОСВ за извършване на геоложки проучвания на терен. Излиза доклад с положителни резултати от проучванията.

 • 2004 г. - Хидроеко ПИМ закупува терен от 600 декара в близост до река Лесновска.

 • 2006 г. - сключване на Договор за концесия с МОСВ. Стартира реалната дейност – закупуване на оборудване за добив от Германия и начало на добива.

 • 2008 г. - закупуване на допълнително оборудване, позволяващо напълно затворен цикъл на производство.

 • 2015 г. – пълно технологично преоборудване, включващо нова добивна част, обезводнително колело и миячно-сортировъчна инсталация, произведени в Холандия. Капацитетът на производството се увеличава над 3 пъти.

 • През цялата си история фирмата е с изцяло българска собственост и капитал и успешно конкурира големи чуждестранни фирми.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

 • През 2015 г. бяха преоборудвани съществуващите инсталации – добивни и преработващи и бе закупен нов челен товарач Caterpillar.

 • Миячно-сортировъчната инсталация е електрическа модулна система за преработка на инертни материали и производство на висококачествени фракции за строителството.

 • Общият капацитет за преработка е до 250 тона на час.

 • Изградената система се базира на най-модерните технологични решения на световните лидери в производството на миячно-пресевно оборудване и местен технологичен опит. Изключително гъвкава, екологична и гарантира минимални производствени разходи от гледна точка на потребление на енергия и разходи за консумативи и поддръжка на единица краен продукт.

КОНТАКТИ
Адрес кариера

Хидроеко ПИМ ООД
1853, гр. София, кв. Челопечене
местност „Завоя”
тел. управител: +359 88 486 21 10
тел. експедиция: +359 88 843 38 21
тел. екология +359 88 244 63 99

Адрес офис

Хидроеко ПИМ ООД
1784, гр. София, ул. Михаил Тенев №12
БЦ Евротур, ет.4, офис 15
тел. офис: +395 88 948 98 49
e-mail: office@hydroecopim.com